• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Теоретичні основи технологічних процесів

Предмет:Технология
Тип:Курсовая
Объем, листов:18
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:сировини, окускування, печі, руд, руди, вміст, виробництва, агломерату, підготовки, компонентів, тому, матеріалів, елемента, або, матеріали
Процент оригинальности:
50 %
Цена:200 руб.
Содержание:

Розрахунок агломераційної шихти

1. 1. Розрахунок складу залізорудної суміші в аглошихті

1. 2. Розрахунок вмісту флюсової суміші в аглошихти

1. 3. Складаємо рівняння балансу основності агломерату

1. 4. Складаємо рівняння матеріального балансу

1. 5. Складаємо рівняння теплового балансу

1. 6. Вирішуємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими (x, y, z)

1. 7. Визначаємо склад агломерату

1. 8. Перевірка розрахункового теплового балансу

Вступление:

В теперішній час жоден вид металургійної сировини не викорис-товується без спеціальної підготовки. Технічна необхідність і ви-сока екомономічна ефективність підготовки привели до її швидкого зростання. Часто всі операції по підготовці сировини виконуються на місці видобутку руди і готова сировина (агломерат, окатиші) достав-ляються металургійним заводам. Тому майже всі заводи мають власні фабрики окускування і отримують від гірничорудних підпри-ємств підготовлені до окускування матеріали - руду,концентрат, флюси та інші. Робота цих фабрик пов’язана самим щільним обра-зом з доменним цехом і справляє вирішальний вплив на його роботу.

Доведено,що головним, найбільш ефективним направленням роз-витку доменного виробництва являється покращення підготовлення сировини. В усіх промислових країнах капітальні вкладення в підго-товку сировини значно перевищують на інші направлення доменного виробництва. Розвиток технології підготовки залізорудних матеріа-лів призвело до завершення їх процесом металізації,тобто, віднов-лення оксидів заліза до металевого заліза. Такі процеси при подаль-шому розвитку можуть замінити доменний процес.

Підготовка сировини, включаючи його окускування, мають важливе значення для сталеплавильного, електрометалургійного виробництва - використання високо основного міцного агломерату в мартенівсь-ких печах і конвекторах, брикетів та агломерату в електросталепла-вильних та феросплавних печах суттєво покращує їх показники ро-боти. Тому починає швидко розвиватися окускування матеріалів для сталеплавильних та феросплавних агрегатів. В кольоровій металургії агломерація руд перед плавкою обов’язковою підготовчою операці-єю.

Підготовка сировини вдосконалює доменний процес в трьох на-прямках:

1. Знижує кількість пустої породи,що вноситься в піч, і тим са-мим зменшує кількість шлаку. Це призводить до зниження пи-томих витрат коксу. Об’єм пічі ,що звільнився, заповнюється рудою, що викликає збільшення продуктивності печі.

2. Підвищує газопроникність стовпця шихти в печі, тобто, по-кращує газодинамічні умови процесу. Це дозволяє збільшити кількість дуття і підвищити продуктивність печі.

При здійсненні часткового відновлення або металізації окускован- них матеріалів зменшується об’єм відновних процесів в доменній печі, що знижує питомі витрати коксу і підвищує її продуктивність.

Заключение:

Перша зміна являється наслідком збагачення руд,друга - окус-куванням руд, третя - процеси відновлення або металізації, які від-буваються після окускування або разом з ним Ці процеси взаємо-зв’язані, так як збагачені руди,тобто концентрати, являють собою мі-лкі пиловидні матеріали, які неможливо використовувати в домен-ній печі без окускування. В технічному та організаційному відно-шенні збагачення руд відноситься до технології гірничорудних під-приємств, а окускування більш тісно зв'язано з доменним виробни-цтвом і фактично складає з ним один технологічний процес. Частко-во металізовані окатиші та агломерат призначені для використання

в доменних печах, а високометалізовані – в сталеплавильних агрега-тах. Тому технологія металізація залізно рудої сировини може відно-ситися як і до доменного, так і до сталеплавильного виробництва.

Окускування залізорудних матеріалів впливає на інтенсивність доменної плавки. Можна вважати, що заміна пиловидних руд агло-мератом підвищила продуктивність доменної печі мінімум на 25-30%, а витрати коксу при цьому знизився на 20 %. Крім того агломе-рація дозволяє використовувати сірчані руди , так як при спіканні видаляється до 95% всієї сірки. Це визвало швидкий розвиток агло-мерації та інших методів окускування металургійної сировини. В ре-зультаті в промислово розвинених країнах доменна шихта складаєть-ся майже повністю із збагаченого матеріалу та окускованої залізно-рудної сировини. Руди та інші матеріали без підготовки майже не застосовуються. Виключення робиться в тому випадку, якщо є багаті та кускові руди.

Таким чином в теперішніх умовах, коли шихта складається на 90-100% із агломерату та окатишем, головним резервом покращення роботи доменних печей стало підвищена якість залізнорудної сиро-вини.

Список литературы:

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: