• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Особливості проектування та складання картографічних творів для потреб туризму

Предмет:Туризм и гостиничное дело
Тип:Курсовая
Объем, листов:66
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:зображення, карти, потреб, туризму, туристичних, туристськорекреаційної, картографії, міст, дослідження, діяльності, розвитку, карт, території, були, картографія
Процент оригинальности:
95 %
Цена:100 руб.
Содержание:

Вступ. 4

РОЗДІЛ І Особливості об’єкта зображення на туристичних картах. 8

1. 1. Сучасні теоретико-методологічні основи туристсько-рекреаційної діяльності та її забезпечення картографічним продуктом. 8

1. 1. 1. Картографічні твори для подорожуючих. 8

1. 1. 2. Теоретико-методологічні основи сучасного розуміння туризму. 13

1. 1. 3. Сучасні наукові дослідження проблем розвитку туристичної картографії. 18

1. 2. Зміст якісної характеристики показників об’єкта зображення на картографічних творах для потреб туризму. 27

1. 3. Зміст кількісної характеристики зображуваних об’єктів на туристичних картографічних творах. 31

РОЗДІЛ ІІ Способи та засоби зображення ресурсної бази туристсько-рекреаційної діяльності. 35

2. 1. Способи зображення якісної та кількісної інформації про туристсько-рекреаційні ресурси. 35

2. 2. Засоби зображення інформації щодо туристсько-рекреаційної діяльності. 39

РОЗДІЛ ІІІ Інформаційна наповнюваність карт для потреб туризму. 51

3. 1. Особливості проектування картографічних творів для потреб туризму. 51

3. 2. Залежність інформаційної наповнюваності карти від сегменту туристсько-рекреаційної діяльності. 57

РОЗДІЛ ІV Програма карти «Храми, замки, плаци – пам’ятки архітектури Хмельницької області». 60

4. 1. Призначення карти. 60

4. 2. Зміст карти, картографічна основа та її основні елементи. 60

4. 3. Способи зображення та оформлення карти. 61

Висновки. 63

Перелік використаних джерел. 64

Вступление:

Тривалий час у наукових колах відбувається дискусія щодо розуміння картографії. Одні висловлювали думку що це наука про пізнання світу за допомогою карт, інші стверджували що це сфера техніки та відповідного виробництва, а сучасні науковці наполягають на тому що картографія нині є галуззю інформатики, оскільки карта є джерелом передачі різноманітної інформації за допомогою картографічної мови. У науковій картографії найбільшого визнання отримала думка, згідно з якою картографія - "це наука про відображення й дослідження просторового розміщення і взаємозв'язків природних та суспільних явищ, а також їх змін у часі через образно-знакові моделі (картографічні зображення), які відтворюють ті чи інші сторони дієздатності". У цьому визначенні, яке належить видатному картографу К. О. Саліщеву, відзначені найважливіші особливості картографії. По-перше, підкреслено, що вона містить не лише зображення, тобто власне наповнення карт, але і дослідження, й отже, належить до числа пізнавальних наук (має власні засоби для наукового пізнання навколишнього світу). По-друге, в ньому звернуто увагу на дослідження природи і суспільства, тому якраз з природничими і соціально-економічними науками картографія має найбільш міцні зв'язки і спільний предмет дослідження. По-третє, карта розглядається як просторова образно-знакова модель, а відтак до неї застосовуються загальні принципи і правила моделювання.

Очевидним є те що картографія є стародавньою наукою, яка в кожний історичний період розвитку суспільства покликана забезпечувати певні його (суспільства) потреби. Способи використання карт для наукового пізнання та практичної діяльності, вилучення із них необхідної якісної та кількісної інформації розвиваються не одне сторіччя. В Стародавньому Єгипті, античній Греції, у рабовласницькому Римі вже вміли застосовувати карти для найпростіших вимірювань відстаней, підрахунку площ, тощо. В середньовіччя, особливо в епоху Великих географічних відкриттів, карти стали невід’ємною складовою різних подорожей – мореплавців, купців та іншого люду що подорожувало в ті часи.

З появою нових галузей науки, господарської діяльності виникають все нові й нові тематичні розділи картографії. Виділяються такі як навчальна, наукова, туристична, навігаційна інженерна картографія (морська навігація аеронавігація) тощо.

Перші карти - дорожні путівники - карбувалися на металі (античних щитах) чи шкурах та викреслювалися на папірусі ще в III тис. до н. є. Власні картографічні школи існували в Давньоєгипетському, Критському, Хетському, Вавилонському царствах, Китайській та Ассирійській імперіях. У Стародавній Греції з розвитком мореплавства з'явилися спеціалізовані каботажно-морські карти-періпли, які поряд з графічним зображенням містили текстову частину опису віддалених земель, портів та відстаней між ними. До завдань географічної картографії належать: картографічна інтерпретація географічних даних; картографічне моделювання географічних явищ і процесів; картографічне забезпечення охорони природи, освоєння нових земель, промислового і цивільного будівництва, розвитку енергетики тощо. У процесі розвитку географічної картографії і туристичної індустрії виникла спеціальна картографічна дисципліна - туристична картографія.

Потреба сучасної людини у відпочинку, оздоровленні, лікуванні, зміні оточуючого середовища, отриманні позитивних емоцій, зміні ритму життя, певна комерційна діяльність, пов’язана з маркетинговою діяльністю, формує нині відповідний туристсько-рекреаційний попит. Різноманітність видів туристсько-рекреаційної діяльності вимагає певної систематизації та виявлення закономірностей.

Туристична картографія та зокрема картографічний продукт для потреб туризму потребує розробки цілісного наукового обґрунтування щодо питань розробки та створення карт туристичного спрямування.

Актуальність обраної теми визначена стрімким формуванням та розвитком туристсько-рекреаційної діяльності в нашій країни та незначною забезпеченістю картографічними творами потреб тризму по території Хмельницької обл.

Метою написання курсової роботи є аналіз наукових розробок у сфері способів та засобів зображення інформації для потреб туризму та визначення основних проблем створення туристичного картографічного продукту.

Об’єктом дослідження є картографічні твори для потреб туризму.

Предметом дослідження є способи та засоби зображення туристсько-рекреаційної ресурсної бази при створенні картографічних творів для сучасних потреб сфери туризму (на прикладі території Хмельницької області).

Для написання курсової роботи були сформульовані наступні завдання:

1. проаналізувати сучасні наукові дослідження проблем розробки картографічних творів для потреб туризму.

2. проаналізувати ресурсну базу розвитку туризму території дослідження (на прикладі пізнавально-розважального сегменту туристсько-рекреаційної діяльності).

3. проаналізувати способи та засоби зображення туристичної інформації на картографічних творах для потреб туризму відповідно до сегментів туристсько-рекреаційної діяльності.

4. розробити програму та карту-схему забезпечення пізнавально-розважального сегменту туристсько-рекреаційної діяльності на території Хмельницької області – «Сакральні об’єкти, замки та палаци – пам’ятки архітектури Хмельницької області».

У розвитку сучасної картографії намітилося дві головні тенденції. З одного боку, вона вдосконалюється як інженерно-технічна галузь знань, а з іншого - як наука пізнавальна, яка має тісні зв'язки з загальною теорією пізнання, природничими і соціально-економічними науками. Один із найбільш перспективних напрямків розвитку сучасної картографії - географічна картографія, основу якої складає вивчення за допомогою карт географічних систем: природних, економічних, соціальних.

Заключение:

При написанні курсової роботи відповідно до поставлених завдань було досліджено безпосередньо процес самого аналізу наукових розробок у сфері способів та засобів зображення інформації для потреб туризму та визначення основних проблем створення туристичного картографічного продукту, розвитку картографічних творів від витоків сучасного людства до сьогоднішніх днів. Проаналізовано потребу у картографічних творах для подорожуючих з античних часі до нашого часу.

У другому розділі викладені результати аналізу теоретико-методологічних основ сучасного розуміння туризму. Розглянуто структуру галузі загалом та структуру ринку туристичного продукту. Досліджено взаємозв’язки між попитом та пропозицією у сфері туризму.

Проаналізовано сучасні наукові розробки та основні проблеми розвитку туристичної картографії. Досліджено основні наукові напрацювання щодо основ системного картографування регіонів України для потреб туризму. За результатами проведеного дослідження визначено основні напрямки туристичного картографічного продукту для потреб туризму, а також особливості форми в якій він має створюватися.

В останньому розділі описується процес створення карти-схеми під назвою «Храми, замки, палаци – пам’ятки архітектури Хмельницької області». А саме: створення самої карти-схеми, її легенди, таблиці з даними і фотознімки, які відповідають нумерації позначень об’єктів. Також вказуються способи зображення і оформлення самого картографічного продукту.

Список литературы:

1. Алешин В. М. Туристская топография / В. М. Алешин, А. В. Серебреников - М. : Профиздат, 1985. - 160 с.

2. Берлянт А. М. Карта - Второй язык географии: Очерки о картографии: Кн. для учителя / А. М. Берлянт - М. : Просвещение, 1985. - 194 с.

3. Борисовская Н. А. Старинное гравирование карт и панно / Н. А. Борисовская - М. : Галактика, 1992 – С. 46-71.

4. Вавричин М. Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст. / М. Вавричин, В. Дашкевич, У. Кришталович - К. : Картографія, 2004. - 208 с.

5. Дрогушевсъка І. Л. Туристичні картографічні твори // Вісник геодезії та картографії / І. Л. , Дрогушевсъка, О. І Коляда. , Г. М. Кучеренко - 2004. - № 2. - С 32-36.

6. Заник В. Картографія Карпат на фоні великої політики // Карпати. Туризм. Відпочинок. В. Заник - 2004. - № 1. - С. 14-15.

7. Прасул Ю. І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області): Автореф. дис. . . . канд. геогр. наук: 11. 00. 12. / Ю. І. Прасул - К. , 2004. - 20 с.

8. Прасул Ю. І. Системне туристичне картографування регіонів України: наукові засади, цілі, перспективи // Український географічний журнал. – 2002. - № 4. – С. 68-73.

9. Прасул Ю. І. Нові типи туристських карт, укладених за комп’ютерною технологією / Ю. І. Прасул // Вісник геодезії та картографії. – 2000. - № 4 (19). – С. 33-37.

10. Прасул Ю. І. З історії регіонального туристського картографування / Ю. І. Прасул // Картографія та вища школа: Зб. наук. пр. - Вип. 5. – К. , 2001. – С. 104-110.

11. Северинов В. Картографія туризму: 500 років на службі мандрівників / В. Северинов // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2000. - № 34. - С 7-8.

12. Швець О. Історія географічної карти в стародавньому світі / О. Швець // Чумацький шлях. - 2001. - № 1. - С 21 - 24

13. Дутчак С. В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території Чернівецької області / С. В. Дутчак, М. В. Дутчак // Туристсько-краєзнавчі дослідження. – Вип. 2. – К. : Кармаліта, 1999. – С. 123-136.

14. Дутчак С. В. Ще один погляд на «туристику» як наукову систему. / С. В. Дутчак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія – 2009. – Вип. 19. – Вінниця, 2009. – 199 с. , С 66 – 71.

15. Пазенок В. С. “Туризмологія”: методологія формування теоретичних засад / В. С. Пазенок // Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія. Мат. Між нар. наук. -практ. конф. Київ, 18 –20 жовтня 1999 р. – К. : КІТЕП, 1999. – С. 9–11.

16. Атоас світу. – К. : ДНВП «Картографія», 2004. – 140 с.

17. Географія Київської області: Атлас. – К. : Географічний ф-т КДУ, 1962. – 40 с.

18. Географія України. Атлас для 8-9 класів. – К. : ЗАТ «ІПТ», 2002. – 48 с.

19. Електронний атлас України / Видання на CD-ROM. – К. , 2000.

20. Екологія людини: медико-екологічний атлас Дніпропетровської області – Дніпропетровськ, 1997. – 64 с.

21. Економічна й соціальна географія світу. Атлас для 10-11 класів. – К. : 48 с.

22. Загальногеографічний атлас України. – К. : ДНВП «Картографія», 2004.

23. Комплексний атлас України. – К. : ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: