• Задать вопрос менеджеру

Twitter новости

Обучение письменному иноязычному общению на основе ИКТ http://t.co/IK2NAjncrk

Online-опрос

Антиплагиат онлайнДипломант
Яндекс.Метрика

Розвиток туризму в Україні

Предмет:Туризм и гостиничное дело
Тип:Дипломная/Магистерская
Объем, листов:62
Word
Получить полную версию работы
Релевантные слова:туризму, розвиток, туризм, туристів, розвитку, туристських, країни, від, послуг, діяльності, туристичної, фактори, послуги, туристичних, організації
Процент оригинальности:
86 %
Цена:450 руб.
Содержание:

Вступ

Розділ I. Внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на розвиток туризму1. 1Туризм та його світовий розвиток (Теоретичні аспекти світового туризму. Вплив туризму на світову економіку)

1. 2 Зовнішні фактори як елементи впливу на різні сфери системи туризм. .

1. 3 Внутріщні фактори як найважливіші специфічні проблеми

РОЗДІЛ II. Класифікація турстичних підприємств

2. 1 Туристські підприємства

2. 2 Класифікаційні ознаки

2. 3 Управління туристськими підприємствами

РОЗДІЛ III. Туристичний продукт і туристичні послуги

3. 1 Туристичний продукт як розроблений комплекс туристичних послуг

3. 2 Туристичні послуги як спрямовані елементи на задоволення потреб туристів

3. 3 Особливості туристичної діяльності

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Вступление:

Одна з найбільш значних, постійних і довгострокових тенденцій, щосупроводжує формування і розвиток світового господарства, – неухильне зростаннявпливу сфери послуг, а серед них туристичних, як на світову економіку в цілому,так і на економіку окремих країн і регіонів. Як галузь світового господарства туризм з 1988 року займає 1 місце з обігупослуг, 2 місце – по валютним надходженням. У всіх розвинених країнах індустріятуризму – частина економіки. Її розвиток забезпечує приплив у країну іноземноївалюти, вона також сприяє господарському освоєнню менш розвинених районівкраїни, втягує в господарський оберт невикористані іншими галузями природніресурси, впливає на розвиток інфраструктури й сприяє зайнятості місцевого населища. (Додаток А)

З іншими галузями економіки її поєднують багато чисельні економічнізв'язки у формі поставок товарів, надання послуг й т. д. На розвиток індустрії туризму впливає велика кількість факторів: постійних тамінливих. Фахівці при визначенні цілей державного регулювання та пріоритетнихнапрямів розвитку туристичного бізнесу наводить „як позитивні, так і негативні

фактори, пов'язані з політичною, законодавчо-правовою та соціально-економічноюситуацією в країні і в світі”. В свою чергу деякі з них пропонують „увесь комплекс факторів, що впливаютьна розвиток туристичної галузі, поділити на дві групи: 1) фактори, діючі незалежновід діяльності організацій туризму; 2) фактори, що сприяють розвитку туризмуактивно використовувані туристськими організаціями у своїй діяльності” . У переліку основних факторів впливу на розвиток регіонального туризму, російські вчені під керівництвом Зоріна І. В. виділяють групи статичних тадинамічних, зовнішніх (екзогенних) та внутрішніх (ендогенних) . Таким чином, загальної систематизації факторів впливу на туризм не існує, вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузі туризму по-різному ставлять акценти привизначені факторів, що впливають на специфіку діяльності туристськихпідприємств. Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в світі, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний

туризм - це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу країни на світовій арені.

Заключение:

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови соціально-економічних особливостей туризму.

Перспективний розвиток туризму в Україні суттєво вплине на зайнятість населення. Якщо в 2005 році кількість працівників у туристичній галузі складатиме 169 тис. чол. , а зайнятість в туризмі з урахуванням інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок та ін. ) та тимчасової зайнятості протягом активного туристичного сезону -2,79 млн. осіб, то вже в 2010 році ці показники складатимуть, відповідно 220 тис. осіб і 3,63 млн. осіб. Подальший розвиток демократії, політична стабільність, визначення пріоритетних напрямків економічного розвитку, майбутній вступ України до НАТО та ЄС - все це забезпечить створення високоприбуткової туристичної галузі, яка задовольнить потреби внутрішнього та міжнародного туризму, з урахуванням природнокліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу країни, її національних особливостей.

Важливими факторами, що впливатимуть у подальшому на розвиток ринку туризму, є демографічні зміни, матеріальний та соціальний стан населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та багато інших чинників. Демографічна структура населення України та аналіз вікових груп, які найбільше подорожують, ще раз підтверджують, що в Україні найбільш активна частина населення від ЗО до 40 років, на відміну від економічнорозвинених країн, де люди старшої вікової групи (55-60 років) відіграють все більш важливу роль у міжнародному туризмі. Тільки в 2001 році у світі зареєстровано майже 120 млн. прибуттів, здійснених людьми старшого віку. Основними постачальниками цієї категорії туристів є США, Канада, Японія та країни Європейського Союзу. Населення цих країн, незважаючи на швидкі темпи старіння, залишається фізично активним і, що не менш важливо, краще забезпеченим. Поступове збільшення кількості працюючих, забезпечення більш високого доходу на кожного члена сім'ї, підвищення тривалості оплачуваної відпустки та гнучкість робочого часу поступово розширять такі сегменти туристичного ринку, як поїздки з метою відпочинку і в період відпусток, відвідування тематичних парків і культурних заходів, здійснення ділових поїздок, короткочасних подорожей і маршрутів вихідного дня тощо. Зростання рівня освіти збільшує потяг людини до знань, зацікавленість іншою культурою викликає бажання подорожувати і отримувати нові враження. Одним із найважливіших чинників, що впливає на розвиток як внутрішнього, так і міжнародного туризму, є добробут населення. Існує чіткий зв'язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним розвитком і особистими доходами громадян. Туристичний ринок дуже відчутний до змін в економіці. За стабільних цін зростання особистого споживання на 2,5 % збільшує витрати на туризм на 4 %, а зростання особистого споживання на 5 % - на 10%. Щорічне збільшення доходів громадян України приведе до більш інтенсивної туристичної діяльності і, зокрема, до збільшення кількості споживачів з високими доходами. В майбутньому населення України буде характеризуватися як таке, що має підвищену якість життя. Відпочинок, подорожі, мистецтво, культура стануть основними елементами, які заповнять вільний час людини.

Список литературы:

1. Закон України «Про туризм» від 15. 09. 1995 р. № 324/95-ВР.

2. Закон України „ Про внесення змін до закону України „Про туризм” від 18. 11. 2003 р. №1282-IV.

3. Закон України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України” від 3 червня 2004 р. N 1742-IV

4. ПРАВИЛА оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227.

5. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

6. Мальська М. П. , Худо В. В. , Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

7. Организация туризма: Учеб. пособие/А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др. ; Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Минск. : Новое знание, 2003. – 632 с.

8. Рудяк Ю. , Кузнєцов В. , Клименко А. Усе про облік та організацію туристичної діяльності. – 3-тє вид. , перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2006. – 278 с.

9. Туристична діяльність. Нормативна база. / Роїна О. М. – К. : КНТ, 2005. – 448 с.

10. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В. К. Федорченка; Л. Г. Лук’янова, Т. Т. Дорошенко, І. М. Мініч. – К. : Вища шк. , 2001. – 237 с.

11. Черных Н. Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Уч. пособие. – М. : Советский спорт, 2002. – 320 с.

12. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник. – К. : Атака, 2006. – 264 с.

Бесплатные работы:

Готовые работы:

Рекомендованные документы: